W.I.P. EXPECTED SPRING '22

Introduction to Chinese IR

Main Tenets of Chinese IR


Ontologies & Epistemologies of Chinese IR


Origins of Chinese IR


Core Canon of Chinese IR


Notable Discussants of Chinese IR

 • Kang Youwei

 • Liang Qichao

 • Sun Yat-sen

 • Mao Zedong

 • Deng Xiaoping

 • Xi Jinping

 • Qin Yaqing

 • Zhao Tingyang

 • Bai Tongdong

 • William Callahan

 • Linsay Cunningham-Cross

 • Thuy T. Do

 • June Teufel Dryer

 • Fan Ruiping

 • Gao Huaping

 • Guo Xuezhi

 • David Hall

 • Roger Ames

 • Hu Shaohua

 • Bettina Huckel

 • K. K. Huang

 • Hwang Yih-Jye

 • Jiang Qing

 • Daniel Bell

 • Emilian Kavalski

 • Jun-Hyeok Kwak

 • Levenson, Joseph Richmond

 • Liu, Xin

 • Liu, Weidong

 • Lu, Mingjun

 • Ma, Licheng

 • Makeham, John

 • Mingming, Wang

 • Neville, Robert

 • Noesselt, Nele

 • Nordin, Astrid HM

 • Graham M. Smith

 • Parry, Rowan Edward

 • Peng, Lu

 • Pines, Yuri

 • Pye, Lucian

 • Ren, Xiao

 • Şahin, Mehmet

 • Shih, Chih-Yu

 • Tao, X. U.

 • Wang, Hung-Jen

 • Xue, Ye

 • Yan, Xuetong

 • Yang, Guangbin

 • Yang, Mayfair Mei-hui

 • Zhang, Feng

 • Zhang, Weiwei

 • Zhang, Yongjin

 • Peter Kristensen

 • Jin Canrong