W.I.P. EXPECTED FALL '22

Introduction to Legalism

  • Guan Zhong

  • Li Kui

  • Mo Zi

  • Shang Yang

  • Shen Dao

  • Shen Buhai

  • Han Fei Zi

  • Sun Tzu